związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

Strona główna


Zaproszenie do Projektu RAZEM DZIAŁAMY SKUTECZNIEJ Data dodania: 20.06.2018

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego zaprasza uczestników do Projektu „Razem Działamy Skuteczniej” dofinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

CEL PROJEKTU:
Poprawa jakości życia (wyrównywanie szans życiowych) i reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin oraz podniesienie kwalifikacji osób prowadzących działania profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne wobec rodzin z problemem alkoholowym w woj. łódzkim.

ODBIORCY PROJEKTU:
Program skierowany jest do liderów/wolontariuszy klubów abstynenckich (po lub w trakcie leczenia odwykowego), działających na rzecz osób wykluczonych społecznie, tj.: uzależnionych oraz pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym.

ZADANIA PROJEKTU:
W ramach projektu odbędą się 4 dwudniowe szkolenia (wykłady, warsztaty, praca w grupach) obejmujące swą tematyką następujące płaszczyzny:
a) skutecznej pomocy i wsparcia dla osób wychodzących z alkoholizmu, pomocy rodzinie w kryzysie z szczególnym uwzględnieniem szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży, przeciwdziałanie przemocy domowej
b) Efektywnej pracy z zespołem wolontariusz, planowanie rozwoju osobistego osób chcących zerwać z uzależnieniem, wykorzystania elementów ekonomii społecznej w reintegracji społeczno-zawodowej osób wychodzących z alkoholizmu
Obok cyklu szkoleniowego będzie prowadzone telefoniczno-internetowe doradztwo z zakresu profilaktyki alkoholowej, skutków nadużywania alkoholu, skutecznych działań organizacji abstynenckich oraz propagowanie abstynencji, e-informacja i promocja w Internecie.

Cykl Szkoleniowy odbędzie się w Ośrodku szkoleniowym w Nieborowie. Program jest realizowany od maja do grudnia 2018 roku.
Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniach 07 – 08 lipiec 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowym „Biała Dama” w Nieborowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W projekcie biorą udział stowarzyszenia/kluby abstynenckie z woj. łódzkiego.
Każda organizacja rekomenduje osoby, uczestniczącą w pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, (uzależnionych od alkoholu i ich rodzin) oraz udzielające się w pracy na rzecz uczestniczących w projekcie stowarzyszeń.
Istnieje możliwość wpisania dodatkowych osób na listę rezerwową.
Każdy uczestnik zobowiązuje się pisemnie do aktywnego udziału w całym projekcie.

REKRUTACJA:
O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje:
>> uczestnictwo stowarzyszenia w pracach na rzecz rodzin z problemem alkoholowym o charakterze wojewódzkim (realizacja zadań ponadlokalnych), wspieranie przedsięwzięć regionalnych i ogólnopolskich Związku Łódzkiego, skierowanych do osób uzależnionych, promowanie wojewódzkich działań liderów trzeźwościowych służących integracji krajowego ruchu abstynenckiego
>> kolejność zgłoszeń
>> terminowość i systematyczność opłacania składek członkowskich

Zarządy stowarzyszeń zgłaszają osoby wyrażające zgodę uczestnictwa w Programie drogą elektroniczną lub pocztą na adres:
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego
98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1 e-mail; zsawl@wp.pl
W. Keler 602 889 335 lub W. Ziółkowski 601 590 870

Więcej informacji o szkoleniach możecie Państwo uzyskać dzwoniąc do:
W. Keler 602 889 335 lub W. Ziółkowski 601 590 870

Pobierz Deklaracje Uczestnictwa ….

[wróć do aktualności]

         


Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 106
On-line: 3
Odwiedzin: 460