związek stowarzyszeń abstynenckich województwa łódzkiego

       O Projekcie           Szkolenia Online

PROJEKT "Razem Działamy Skuteczniej"
jest dofinansowany w 2020 roku z środów Województwa Łódzkiego
w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego informuje, ze od 1 sierpnia 2020 roku rozpoczyna realizację Projektu „Razem Działamy Skuteczniej”

CEL PROJEKTU:

Poprawa jakości życia (wyrównywanie szans życiowych) i reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin oraz podniesienie kwalifikacji osób prowadzących działania profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne wobec rodzin z problemem alkoholowym w woj. łódzkim.

ODBIORCY PROJEKTU:

Program skierowany jest do liderów/wolontariuszy stowarzyszeń abstynenckich (po lub w trakcie leczenia odwykowego), działających na rzecz osób wykluczonych społecznie, tj.: uzależnionych oraz pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym.

ZADANIA PROJEKTU:

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 5 szkoleniach dwudniowych  w zakresie:

a) pierwszy kontakt z osobom uzależnioną, współuzależnioną, motywacja do podjęcia leczenia, skuteczna pomoc i wsparcie dla osób wychodzących z alkoholizmu

b) nauka pracy w grupie osób wychodzących z uzależnienia, współpraca w osiągnięciu wspólnego celu, efektywne działanie zespołu wolontariuszy

c) komunikacja interpersonalna jako forma współżycia społecznego, planowanie własnego rozwoju, przeciwdziałanie wypaleniu społecznemu osób działających na rzecz rodzin z problemem alkoholowym

d) planowanie i realizacja zadań na rzecz rodzin z problemem alkoholowym, określanie celów i misji innowacyjnych projektów dla osób uzależnionych

e) pomoc rodzinie w kryzysie w tym zapobieganie skutkom wynikającym z picia alkoholu prze kobiety w ciąży, przeciwdziałanie przemocy domowej w szczególności w rodzinach z problemem alkoholowym

Obok cyklu szkoleniowego będzie prowadzone telefoniczno-internetowe doradztwo z zakresu profilaktyki alkoholowej, skutków nadużywania alkoholu, skutecznych działań organizacji abstynenckich.

Program jest realizowany od sierpnia do grudnia 2020 roku.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W projekcie biorą udział stowarzyszenia/kluby abstynenckie z woj. łódzkiego.

Każda organizacja rekomenduje osoby, uczestniczącą w pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, (uzależnionych od alkoholu i ich rodzin) oraz udzielające się w pracy na rzecz uczestniczących w projekcie stowarzyszeń. Istnieje możliwość wpisania  dodatkowych osób na listę rezerwową. Każdy uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w całym projekcie.

 

REKRUTACJA:

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje:

>> uczestnictwo stowarzyszenia w pracach na rzecz rodzin z problemem alkoholowym o charakterze wojewódzkim (realizacja zadań ponadlokalnych), wspieranie przedsięwzięć regionalnych i ogólnopolskich Związku Łódzkiego, skierowanych do osób uzależnionych, promowanie wojewódzkich działań liderów trzeźwościowych służących integracji krajowego ruchu abstynenckiego

>> kolejność zgłoszeń

>> terminowość i systematyczność opłacania składek członkowskich

 Zarządy stowarzyszeń zgłaszają osoby wyrażające zgodę uczestnictwa w Programie telefonicznie 602 889 335 (Prezes W. Keler) lub drogą elektroniczną e-mail; zsawl@wp.pl

 

Więcej informacji o szkoleniach możecie Państwo uzyskać dzwoniąc do Członków Zarządu ZSAWŁ (W. Keler lub W. Ziółkowski)

 
         


Strona finansowana w 2019 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.L materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Dzisiaj: 92
On-line: 4
Odwiedzin: 10521