Razem Działamy Skuteczniej – edycja 2021

Zarząd Związku Stowarzyszeń Abstynenckich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu „Razem
Działamy Skuteczniej” dofinansowanego w 2021 roku przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Celem głównym Projektu RAZEM DZIAŁAMY SKUTECZNIEJ jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji
członków ruchu abstynenckiego skupionego w stowarzyszeniach abstynenckich z woj. łódzkiego.

Zadania Projektu zrealizujemy działając w dwóch obszarach:

I. Wojewódzkie szkolenia/warsztaty
Przeprowadzimy cykl 5 dwudniowych szkoleń dla osób z stowarzyszeń abstynenckich i wspólnot
samopomocowych, realizujących w swoich gminach i powiatach działania z zakresu profilaktyki,
promowania trzeźwego i zdrowego stylu życia, motywowania osób uzależnionych do podjęcia
leczenia, wspierania członków ich rodzin do aktywności społecznej w zdrowiu. Szkolenia zwiększą
wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie skutecznej pomocy i wsparcia dla osób chcących wyjść
z uzależnienia i ich rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, nauki
planowania i realizacji długofalowych działań reintegracyjnych poprawiających jakość życia i zdrowia
osób wychodzących z alkoholizmu, wyrównujących szanse rozwoju rodzin marginalizowanych.

II. Informacja/doradztwo
Przeprowadzimy spotkania w 5 powiatach woj. łódzkiego, gdzie wymagane jest wzmocnienie działań
profilaktycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu. Na spotkaniach zaprezentujemy lokalnej
społeczności metody promowania strategii profilaktycznych oraz rodzaje działań informacyjnych
dotyczących nadużywania i uzależnienia od alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych,
zdrowotnych i ekonomicznych skutków nadużywania alkoholu.

Uzupełnieniem tych działań będzie poradnictwo, które zrealizujemy w utworzonym Punkcie
Konsultacyjno-Doradczym, gdzie udzielimy informacji i porad na temat dostępności leczenia
odwykowego, rehabilitacji i specjalistycznej pomocy/wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym.

Projekt zakłada również przebudowę i bieżącą aktualizacje serwisu internetowego Oferenta
(www.zsawl.pl).

Projekt trwa od 15 lipca do 31 grudnia 2021 roku.