Razem Działamy Skuteczniej – edycja 2022

Zarząd Związku Stowarzyszeń Abstynenckich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu „Razem Działamy Skuteczniej” wspófinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w 2022 r.

Celem głównym Projektu RAZEM DZIAŁAMY SKUTECZNIEJ jest edukacja i podniesienie kwalifikacji osób uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, członków ruchu abstynenckiego skupionego w stowarzyszeniach abstynenckich z woj. łódzkiego.

Zadania Projektu zrealizujemy działając w dwóch obszarach:

I. Wojewódzkie cykl  szkoleniowy

Przeprowadzimy 5 dwudniowych szkoleń dla osób z stowarzyszeń abstynenckich i wspólnot samopomocowych, realizujących w swoich gminach i powiatach działania z zakresu profilaktyki, promowania trzeźwego i zdrowego stylu życia, motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia, wspierania członków ich rodzin do aktywności społecznej w zdrowiu. Przedstawimy możliwości poszerzania i podnoszenia jakości oferty wsparcia dla osób wychodzących z uzależnienia i ich rodzin.

II. Informacja/doradztwo

Przeprowadzimy spotkania w 5 powiatach woj. łódzkiego. Na spotkaniach zaprezentujemy lokalnej społeczności metody promowania strategii profilaktycznych oraz rodzaje działań informacyjnych dotyczących nadużywania i uzależnienia od alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych skutków nadużywania alkoholu. Na spotkaniach omówimy proces standaryzacji działań stowarzyszeń abstynenckich, które podnoszą jakość i zwiększają zasięg oferty skierowanej do rodzin z problemem alkoholowym.

Uzupełnieniem tych działań będzie poradnictwo, które zrealizujemy w utworzonym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym, gdzie udzielimy informacji i porad na temat dostępności leczenia odwykowego, rehabilitacji i specjalistycznej pomocy/wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym, wspomożemy środowisko abstynenckie na skalę wojewódzką w poszerzaniu skutecznych ofert dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Projekt zrealizujemy w partnerstwie z innymi organizacjami abstynenckimi z regionu łódzkiego.

Projekt nasz skierowany jest do członków/wolontariuszy z woj. łódzkiego, działających na rzecz osób wykluczonych społecznie, tj.: uzależnionych (po lub w trakcie leczenia odwykowego) oraz pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym.

Projekt trwa od lipca do grudnia 2022 roku.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie do kontaktu z Zarządem ZSAWŁ.

Projekt „Razem Działamy Skuteczniej” jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.