RCPS

Projekt „Razem Działamy Skuteczniej”

jest współfinansowany w 2022 roku

z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Celem głównym Projektu RAZEM DZIAŁAMY SKUTECZNIEJ jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji członków ruchu abstynenckiego skupionego w stowarzyszeniach abstynenckich z woj. łódzkiego.

Beneficjenci Projektu prowadzą bezpośrednie działania profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne na rzecz osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Poprzez promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, oraz upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży, przeciwdziałania przemocy domowej, uczestnicy Projektu bezpośrednio wpływają na poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności w naszym województwie.

Projekt realizowany jest od 01.07.2022 do 31.12.2022 roku.

Zadania Projektu:

I. Wojewódzkie szkolenia/warsztaty:

Przeprowadzimy cykl dwudniowych szkoleń dla osób z stowarzyszeń abstynenckich i wspólnot samopomocowych, realizujących w swoich gminach i powiatach działania z zakresu profilaktyki, promowania trzeźwego i zdrowego stylu życia, motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia, wspierania członków ich rodzin do aktywności społecznej w zdrowiu.

Szkolenia zwiększą wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie skutecznej pomocy i wsparcia dla osób chcących wyjść z uzależnienia i ich rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, nauki planowania i realizacji długofalowych działań reintegracyjnych poprawiających jakość życia i zdrowia osób wychodzących z alkoholizmu, wyrównujących szanse rozwoju rodzin marginalizowanych.

II. Informacja/doradztwo:

Na spotkaniach powiatowych zaprezentujemy lokalnej społeczności metody promowania strategii profilaktycznych oraz rodzaje działań informacyjnych dotyczących nadużywania i uzależnienia od alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych skutków nadużywania alkoholu.

Uzupełnieniem tych działań będzie poradnictwo, które zrealizujemy w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym, gdzie udzielimy informacji i porad na temat dostępności leczenia odwykowego, rehabilitacji i specjalistycznej pomocy/wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym.

Stowarzyszenia i grupy abstynenckie działając w swoich społecznościach lokalnych, systematycznie oddziaływają na mieszkańców woj. łódzkiego w zakresie profilaktyki alkoholowej. Podnosząc jakość działania pozarządowych organizacji trzeźwościowych, rozwijamy wojewódzką strategię działań profilaktycznych w zakresie informacyjnym, edukacyjnym i wychowawczym, dotyczącym szkodliwości picia alkoholu. Przeciwdziałamy nadużywaniu alkoholu, zmniejszamy skutki wynikające z uzależnienia. Podnosząc kwalifikacje wolontariuszy pracujących z osobami uzależnionymi, zwiększamy skuteczność samopomocy dla osób wychodzących z alkoholizmu, polepszamy metody pracy z rodziną dysfunkcyjną, zwiększamy oddziaływanie na osoby współuzależnione, w tym młode pokolenie.

Projekt zrealizujemy w partnerstwie z innymi organizacjami abstynenckimi z regionu łódzkiego.

Projekt nasz skierowany jest do 20 osób (członków/wolontariuszy) z woj. łódzkiego, działających na rzecz osób wykluczonych społecznie, tj.: uzależnionych (po lub w trakcie leczenia odwykowego) oraz pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym.

Warunki uczestnictwa:

W projekcie biorą udział stowarzyszenia/kluby abstynenckie z woj. łódzkiego. Każda organizacja rekomenduje osoby, uczestniczącą w pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, (uzależnionych od alkoholu i ich rodzin) oraz udzielające się w pracy na rzecz uczestniczących w projekcie stowarzyszeń. Istnieje możliwość wpisania dodatkowych osób na listę rezerwową. Każdy uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w całym projekcie.

Rekrutacja:

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje:

>> uczestnictwo stowarzyszenia w pracach na rzecz rodzin z problemem alkoholowym o charakterze wojewódzkim (realizacja zadań ponadlokalnych), wspieranie przedsięwzięć regionalnych i ogólnopolskich Związku Łódzkiego, skierowanych do osób uzależnionych, promowanie wojewódzkich działań liderów trzeźwościowych służących integracji krajowego ruchu abstynenckiego

>> kolejność zgłoszeń

Zarządy stowarzyszeń zgłaszają osoby wyrażające zgodę uczestnictwa w Programie:

pocztą na adres:

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego

98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

drogą elektroniczną na adres e-mail;

zsawl@wp.pl

telefonicznie

602 889 335 (W. Keler) lub 601 590 870 (W. Ziółkowski)

.

Skip to content