O Projekcie


Projekt „Razem wspieramy – Wspólnie pomagamy” sfinansowano ze środków

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych

na lata 2022 – 2023

Celami głównymi Projektu  „Razem wspieramy – Wspólnie pomagamy”  jest:

  • poprawa świadczenia usług poradniczych w abstynenckich organizacjach pozarządowych w woj. łódzkim, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności członków stowarzyszeń udzielających porad.
  • Poprawa zarządzania w abstynenckich organizacjach poradniczych, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności członków stowarzyszeń kierujących organizacją.

Podniesienie jakości usług poradniczych zrealizujemy przez opracowanie i pilotażowe wdrożenie w sposób systemowy standardów usług poradniczych w 4 organizacjach.

Przez zrównoważony wzrost umiejętności zarządów stowarzyszeń, zwiększymy zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz zwiększenie świadomości obywatelskiej w woj. łódzkim.

Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji Projektu będą wykorzystywane w dalszych działaniach Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. łódzkiego, jak również w łódzkich organizacjach abstynenckich.

Projekt realizowany jest od 01.12.2022 do 31.12.2023 roku.

Zadania Projektu:

Cykl dwóch sesji po 5 szkoleń i warsztatów:

  • dla kadry pracującej w Punktach Poradniczych
  • dla członków zarządów w organizacjach poradniczych

Ze względu ogólno-wojewódzki charakter szkoleń zajęcia będą się odbywał w cyklu dwudniowym. Zapewniamy nocleg i wyżywienie. Po zajęciach umożliwimy wymianę doświadczeń, indywidualne konsultacje z trenerami, czas na integrację osób pracujących w organizacjach poradniczych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Opracowanie standardów usług poradniczych w org. abstynenckich:

Opracujemy standardy świadczenia usług poradniczych w organizacjach abstynenckich. Standardy uwzględnią zarówno warunki lokalowe i sprzętowe niezbędne do prowadzenia tego typu działań, jak również aspekty merytoryczne, kwalifikację osób i jakość udzielanych porad.

Wdrożenie standardów:

Przeprowadzimy pilotażowy proces wdrożenia wypracowanych standardów, w 4 stowarzyszeniach biorących udział w Projekcie. Da to możliwość dalszego polepszenia jakości usług poradniczych w organizacjach abstynenckich woj. łódzkiego.

W ramach projektu zwiększymy również możliwości techniczne uczestniczących w Projekcie organizacji. Zakupimy potrzebny sprzęt komputerowy i biurowy, który zostanie przekazany nieodpłatnie stowarzyszeniom biorącym udział w naszym projekcie.

W ramach Projektu działa również Punkt Konsultacyjny oraz e- doradztwo, porady online.

Realizując nasz projekt aktualizować będziemy na bieżąco nasz serwis internetowy oraz utworzyliśmy strony projektowe.

Warunki uczestnictwa:

W projekcie biorą udział 4 stowarzyszenia abstynenckie z woj. łódzkiego oraz 30 beneficjentów indywidualnych. Każda organizacja rekomenduje osoby, uczestniczącą w pracy Punktów Poradniczych na szkolenia dla kadry Punktów Doradczych (18 osób) oraz delegatów zarządów na cykl szkoleń dla osób zarządzających stowarzyszeniem (12 osób). Istnieje możliwość wpisania dodatkowych osób na listę rezerwową. Każdy uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w całym projekcie.

Rekrutacja:

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje:

>> uczestnictwo stowarzyszenia w poradnictwie na rzecz rodzin z problemem alkoholowym o charakterze wojewódzkim (realizacja zadań ponadlokalnych), wspieranie przedsięwzięć regionalnych i ogólnopolskich Związku Łódzkiego, skierowanych do osób uzależnionych, promowanie wojewódzkich działań poradniczych dla obywateli.

>> kolejność zgłoszeń.

Zarządy stowarzyszeń zgłaszają osoby wyrażające zgodę uczestnictwa w Programie:

pocztą na adres:

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego

98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

drogą elektroniczną na adres e-mail;

zsawl@wp.pl

telefonicznie

602 889 335 (W. Keler) lub 601 590 870 (W. Ziółkowski)

Skip to content